Mgr. Alena Mikudová, advokátka

Mgr. Alena Mikudová, advokátka

Advokátska kancelária

Orlická 2698/16
058 01 Poprad
IČO: 31815766
DIČ: 1036380532

Informácie o kancelárii Mgr. Alena Mikudová, advokátka

Advokátska kancelária

 

Mgr. Alena Mikudová, advokátka poskytuje všestranné a profesionálne právne služby, počnúc právnym poradenstvom až po komplexné riešenie zložitých právnych prípadov. Advokátska kancelária sa zameriava najmä na právo obchodné, občianske a rodinné právo v plnom rozsahu.

Ako samostatná advokátka pôsobí od r. 2006.

Jazykové zručnosti: angličtina pasívne aj aktívne veľmi dobre; francúzština pasívne veľmi dobre, aktívne dobre

 

V oblasti občianskeho práva poskytujeme:

 • zmluvy kúpne, darovacie, o dielo, nájomnej, o pôžičke a iné neplatnosť zmlúv, odstúpenie od zmlúv, vrátenie daru
 • vymáhanie pohľadávok právnou cestou (exekúcia, výkon rozhodnutia)
 • vecné bremená ručenie, zmluvná pokuta, uznanie dlhu, zabezpečovací prevod práva a iné)
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • ochrana spotrebiteľov (reklamácie, odstúpenie od zmluvy, a pod.)
 • susedské vzťahy
 • vysporiadania spoluvlastníctva (vrátane vyrovnania vymedzením jednotiek v dome)
 • náhrada škody
 • bezdôvodné obohatenie
 • dedičstva
 • spôsobilosť na právne úkony
 • ochrana osobnosti (náhrada nemajetkovej ujmy, zadosťučinenie, apod.)

 

V oblasti rodinného práva poskytujeme:

 • rozvody, neplatnosť alebo neexistencia manželstva zrušenie partnerstva, neplatnosť alebo neexistencia partnerstva
 • úprava pomerov maloletých detí na čas pred a po rozvode manželstva (zverenie do starostlivosti jedného z rodičov, striedavá výchova, spoločná výchova)
 • úprava styku rodičov, popr. ďalších príbuzných s maloletými deťmi
 • pozastavenie, obmedzenie a zbavenie výkonu rodičovských práv a povinností
 • výživné pre maloleté aj plnoleté deti
 • výživné medzi manželmi, výživné medzi rozvedenými manželmi
 • výživné nevydatej matky a náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • príprava dohody o rozšírení alebo zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • určenie otcovstva, zapretie otcovstva
 • pestúnska starostlivosť, opatrovníctvo, osvojenie, poručníctvo

S kým môžete prísť do kontaktu?

Mgr. Alena Mikudová - advokátka

0903 270 486

 

Mgr. Jakub Mikuda - koncipient

0903 270 646

Čím sa zaoberáme?

advokát Poprad, právne služby Poprad, príprava zmlúv, zastupovanie pred súdom, poprad, právne poradenstvo Poprad

Kde nás nájdete?